Termeni si conditii de utilizare

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A FOLOSI AUTOASIG.RO.

Prezentul acord legal dintre dumneavoastra și SC ALISSFLO AGENT DE ASIGURARE S.R.L. are în vedere utilizarea platformei AUTOASIG.RO de către dumneavoastră. Puteți utiliza platformei AUTOASIG.RO numai în conformitate cu acești Termeni și condiții. Serviciile oferite prin platforma AUTOASIG.RO pot fi modificate în timp, pe măsură ce îmbunătățim sau adăugăm funționalități. Putem opri, suspenda sau modifica aceste servicii în orice moment, fără notificare prealabilă. De asemenea, putem elimina oricând orice conținut al serviciilor oferite. Conform Legii comerțului electronic (Legea 365/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006) “Art. 7: Validitatea, efectele juridice și proba contractelor încheiate prin mijloace electronice (1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice. (3) Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.”

Prin folosirea acestei platforme: AUTOASIG.RO, vă exprimaţi acordul cu privire la aceşti termeni şi condiţii de utilizare (prin bifarea căsuţei “Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare”). Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, vă rugăm să nu folosiţi soluția AUTOASIG.RO.

Acest acord privind termenii şi condiţiile de utilizare („Acordul”) reprezintă o convenţie cu caracter obligatoriu, realizată între dumneavoastră, personal sau în numele unei entitaţi (în continuare “Utilizator” sau “dumneavoastră”), şi S.C. ALISSFLO AGENT DE ASIGURARE S.R.L. (în continuare “Operatorul”), privind condiţiile accesului şi utilizării de către dumneavoastră a platformei AUTOASIG.RO.

Platforma AUTOASIG.RO nu este destinată utilizării de către persoanele sub 18 ani. Prin folosirea acestei platforme AUTOASIG.RO, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți și vă asumați răspunderea că datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt reale.

DUMNEAVOASTRA ACCEPTATI SI CONSIMTITI IN MOD EXPRES SA VA OBLIGATI PRIN ACEST ACORD, CONFIRMAND ACEASTA ACCEPTARE IN TIMPUL PROCESULUI DE UTILIZARE A SOLUTIEI : AUTOASIG.RO

DEFINIŢII

În scopul prezentului Acord, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel prin definiţie sau se oferă o altă interpretare în Acord ori rezultă altfel din context, următoarele cuvinte şi sintagme vor avea semnificaţia indicată mai jos:

,,Client/Utilizator” – persoana fizica?juridica care are sau obtine acces la Continut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre Operator

,,Date cu caracter personal” – informaţiile referitoare la un Utilizator persoană fizică, precum: prenume, nume, CNP, seria și numărul cărții de identitate, număr de telefon, adresă poştală, email;

,,Formular”– documentul tipizat, afişat ca atare de către Operator pe platforma AUTOASIG.RO, care trebuie să fie completat de Utilizator în scopul comandării polițelor de asigurare;

,,Furnizor”– asiguratorul persoana juridică română sau străină ori societatea mutuală autorizată în condițiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor să exercite activități de asigurare;

,,Informaţii pentru înregistrare” – Datele cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, şi datele de indentificare ale persoanelor juridice, precum: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, Codul Unic de Înregistrare, inclusiv informaţiile necesare pentru emiterea facturii (e.g., banca şi numărul de cont bancar);

,,Operator” – S.C. ALISSFLO AGENT DE ASIGURARE  S.R.L., o societate cu răspundere limitată organizată potrivit legislaţiei din România, având sediul social în Strada Orizontului nr 4 Bacau, actionand ca asistent in brokeraj al SC. DAW MANAGMENT BROKER DE ASIGURARE SRL cu sediul in Strada Soveja nr 62A, bl. T.C.I.F., sc C ap 40 Parter;cu pagina de web intitulată “AUTOASIG.RO” și aplicațiile pentru smartphone, aflate în proprietatea Operatorului și administrate de către acesta;

MODIFICĂRI ADUSE ACORDULUI

Operatorul îşi rezervă dreptul de a aduce amendamente şi de a modifica prezentul Acord în mod periodic. Modificările aduse prezentului Acord vor fi publicate pe pagina de web „AUTOASIG.RO” şi revizuirile vor fi afişate după dată. Amendamentele vor intra în vigoare imediat după postarea pe website-ul Operatorului. Sunteţi de acord să vă conformaţi oricăror modificări aduse prezentului Acord atunci când utilizaţi Serviciile Operatorului după ce orice astfel de modificare postată pe website devine efectivă. Prin urmare, este important să examinaţi în mod regulat prezentul Acord pentru a vă asigura că sunteţi informaţi cu privire la schimbări. Modificările aduse prezentului Acord vor deveni efective imediat după ce au fost postate, dar nu se vor aplica retroactiv.

Operatorul îşi rezervă dreptul în orice moment să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, platforma AUTOASIG.RO sau Serviciile Operatorului (sau oricare parte a acestora), cu sau fără notificare. Sunteţi de acord că Operatorul nu va fi ţinut responsabil faţă de dumneavoastră sau faţă de terţi pentru orice modificări, suspendări sau discontinuităţi ale Serviciilor Operatorului.

COTAȚIE PREȚ

Pentru obținerea unei cotații de preț, datele introduse de către dumneavoastră în aplicația AUTOASIG.RO vor fi transmise către societățile de asigurare (“Furnizori”). Pentru emiterea unui contract de asigurare vor fi utilizate datele introduse de către dumneavoastră în platforma AUTOASIG.RO prin urmare, trebuie să furnizați informații corecte și complete de identificare pe care S.C. Alissflo Agent de Asigurare S.R.L.pe care le poate utiliza pentru emiterea poliței de asigurare, facturare și livrare. Contractele de asigurare se supun reglementărilor emise de către Comisia De Supraveghere a Asigurărilor împreună cu modificările ulterioare iar condițiile de asigurare sunt specifice fiecărui Furnizor în parte. Răspunderea în ceea ce privește contractele de asigurare precum și condițiile de asigurare revine societăților de asigurare emitente în integralitatea lor.

FACTURARE

Pentru politele de asigurare comercializate prin platforma AUTOASIG.RO nu se emite factura, politele reprezentand si documentul de plata ce se va inregistra in contabilitatea cumparatorilor persoane juridice.

LIVRARE

Polița de asigurare RCA poate fi livrată pe teritoriul României cu un termen de livrare de maxim 48 ore .

 • în cazul plății cu cardul ONLINE, polițele in format PDF se vor trimite imediat pe email ;
 • politele pe suport de hartie vor fi trimise prin curierat la adresa indicata. Serviciul este GRATUIT pentru politele RCA cu valoarea primei mai mare de 200 lei.Pentru politele cu prima mai mica de 200 lei pretul de transport va fi suportat de client.

DECLARAŢII ALE UTILIZATORULUI

Precizări generale

Folosind platforma AUTOASIG.RO, dumneavoastră declaraţi şi garantaţi că:

 1. toate Informaţiile pentru înregistrare pe care le furnizaţi sunt corecte, precise şi nu induc în eroare;
 2. datele și informațiile furnizate sunt reale la momentul completării cererii;>
 3. datele și informațiile furnizate sunt conforme cu cele din certificatul de înmatriculare
 4. persoana menționată în formularul de comandă este proprietarul autovehiculului
 5. aveți cel puțin 18 ani împliniți;

ACTIVITĂŢI INTERZISE

Nu puteţi accesa sau folosi platformei AUTOASIG.RO pentru niciun alt scop decât cel pentru care Operatorul îl face disponibil. Soluția AUTOASIG.RO este destinată doar întrebuinţării personale de către Utilizatori şi nu poate fi folosit în legătură cu alte activităţi comerciale, cu excepţia celor care sunt în prealabil şi în mod expres avizate şi aprobate în scris de către Operator.

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Operatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la platforma AUTOASIG.RO, logo, structură și design. Conţinutul furnizat prin intermediul AUTOASIG.RO, structura, desgin-ul, logo-ul şi siglele conţinute de acesta sunt deţinute de către Operator şi sunt obiectul drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legislaţia română. Conţinutul soluției AUTOASIG.RO include, dar fără a se limita la, toate codurile sursă, bazele de date, măsurile de funcţionalitate, software- ul, design, fişiere audio, video, text, fotografii şi grafică.

Mărcile deţinute de către Operator nu pot fi folosite, inclusiv ca parte a mărcilor şi/sau ca parte a numelor de domenii, în legătură cu orice produs sau serviciu, în orice mod care este de natură să provoace confuzie şi nu pot fi copiate, imitate sau folosite, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Operatorului.

GARANȚII

În cazul polițelor de asigurare RCA, Utilizatorul confirmă că datele și informațiile introduse pe platforma AUTOASIG.RO sunt conforme cu cele din certificatul de înmatriculare, precum și faptul că persoana menționată în formularul de comandă este proprietarul autovehiculului. Utilizatorul își asumă întreaga răspundere privind datele furnizate și acceptă faptul că Operatorul nu va fi ținut răspunzător față de Utilizator și/sau față de terți pentru prejudiciile de orice natură rezultate ca urmare a furnizării unor informații eronate de către Utilizator.
Utilizatorul garantează și își asumă răspunderea pentru plata poliței/polițelor de asigurare comandate, în condițiile și modalitățile stipulate.

ANULARE POLIȚĂ

Conform legislatiei în domeniul asigurărilor, o poliță de asigurare RCA emisă nu poate fi anulată decât în cazul unor erori cuprinse în poliță, erori ce afectează valabilitatea acesteia, sau în cazul în care se face dovada că, din eroare, pentru același autovehicul și același asigurat există în vigoare o altă poliță RCA. În cazul în care Utilizatorul constată în momentul livrării sau ulterior acestui moment faptul că polița emisă de către Operator conform comenzii lansate de către Utilizator conține informații greșite, exclusiv din vina Utilizatorului care a trecut în formularul de comandă date/informații greșite, acesta poate solicita anularea poliței /rectificarea erorilor și emiterea și livrarea unei alte polițe. Dacă, în situația enunțată mai sus, Utilizatorul va solicita emiterea și livrarea unei alte polițe, atunci acesta va fi obligat să achite taxa de transport.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul folosește AUTOASIG.RO pe riscul propriu, Operatorul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea platformei AUTOASIG.RO sau ca urmare a utilizarii informațiilor acesteia. Operatorul nu este răspunzator de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor din platforma AUTOASIG.RO .

COMUNICAREA ELECTRONICA

Sunt de acord să primesc toată corespondența precontractuală și contractuală cu S.C. Alissflo Agent de Asigurare S.R.L. pe cale electronică, utilizând datele de contact completat în formularul de comandă, iar această comunicare va produce aceleași efecte ca și comunicarea scrisa. Declar pe propria raspundere că datele de contact îmi aparțin, sunt corecte și complete și orice informație primită prin aceste mijloace de comunicare îmi va fi opozabilă din momentul transmiterii ei de către Operator. În cazul în care datele mele de contact vor suferi modificări, voi comunica în cel mai scurt timp către S.C. Alissflo Agent de Asigurare S.R.L. noile date de contact, prin comunicarea acestora către adresa de e-mail office@autoasig.ro. În situația în care nu voi comunica noile date de contact în termen de cel mult 3 zile de la schimbarea acestora sunt de acord și accept ca întreaga culpă îmi aparține, Operatorul fiind exonerat de orice răspundere în ceea ce privește obligația de informare și corespondența precontractuală și contractuală dacă a transmis respectivele informații către datele mele de contact comunicate prin formularul de comandă.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. Alissflo Agent de Asigurare S.R.L. actioneaza ca asistent in brokeraj al SC DAW MANAGMENT BROKER DE ASIGURARE SRL, care este operator de date cu caracter personal scutit de la obligația de notificare, potrivit Deciziei președintelui ANSPDCP cu nr. 200/2015.

Sunt de acord cu prelucrarea de catre Operator, a datelor mele cu caracter personal, indispensabile in vederea prestarii serviciilor de asigurare (ofertare, emitere polite, acordare despagubiri), cu respectarea legislatiei specifice in vigoare.

Informațiile furnizate de către Utilizatori sunt prelucrate în scopul emiterii polițelor de asigurare, comunicării ratelor sau polițelor de asigurare scadente precum și în scop de marketing privind produsele/serviciile Operatorului sau a serviciilor Furnizorilor.

Utilizatorul are dreptul de a solicita, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte.

Mijloacele tehnice pe care Operatorul le pune la dispoziție pentru identificarea și corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor sunt: email (office@autoasig.ro).

Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, Utilizatorul are dreptul de acces, de intervenție și de opoziție asupra datelor prelucrate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisă la: office@i-autoasig.ro.

PREVEDERI GENERALE

Toate comenzile efectuate prin AUTOASIG.RO se supun prevederilor prezentului document. Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre SC Alissflo Agent de Asigurare SRL si Client se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente .

Inscrie-te la Newsletter

Aboneaza-te si ramai la curent cu toate ofertele si reducerile noastre

Conteacteaza-ne!

 • Telefon

  0745370752

 • E-Mail
  office@autoasig.ro